اینفوگرافی

فراخوان واگذاری عملیات سنجش و آزمون اداره کل استاندارد البرز در سال 1403

فراخوان واگذاری عملیات سنجش و آزمون باسکول‌های وسایل نقیله جاده‌ای، دستگاه‌های توزین غیر خودکار، سیستم‌هاي اندازه‌گیري دينامیک مايعات غیر از آب، وزنه‌ها و متر تجاری

1403/2/22 شنبه

اداره کل استاندارد استان البرز در نظر دارد امور مربوط به سنجش و آزمون باسکول‌های وسایل نقیله جاده‌ای (توزین سنگین)، دستگاه‌های توزین غیر خودکار (توزین سبک)، سیستم‌هاي اندازه‌گیري دينامیک مايعات غیر از آب (نازل‌های سوخت مایع)، وزنه‌ها و متر تجاری در محدوده استان البرز را مطابق قوانین و مقرارت سازمان ملی استاندارد ایران و براساس استانداردهای ملی ایران به آزمایشگاه‌های همکار دارای گواهینامه تائید صلاحیت معتبر از سازمان ملی استاندارد ایران واگذار نماید.

اداره کل استاندارد استان البرز در نظر دارد امور مربوط به سنجش و آزمون باسکول‌های وسایل نقیله جاده‌ای (توزین سنگین)، دستگاه‌های توزین غیر خودکار (توزین سبک)، سیستم‌هاي اندازه‌گیري دينامیک مايعات غیر از آب (نازل‌های سوخت مایع)، وزنه‌ها و متر تجاری در محدوده استان البرز را مطابق قوانین و مقرارت سازمان ملی استاندارد ایران و بر اساس استانداردهای ملی ایران به آزمایشگاه‌های همکار دارای گواهینامه تائید صلاحیت معتبر از سازمان ملی استاندارد ایران واگذار نماید. متقاضیان واجد شرایط می‌توانند تا پایان وقت اداری روز پنجشنبه مورخ 1403/02/27 نسبت به ارائه مدارک و مستندات لازم به اداره کل استاندارد، اقدام نمایند.
1- شرح خدمت
سنجش و آزمون باسکول‌های وسایل نقیله جاده‌ای (توزین سنگین)، دستگاه‌های توزین غیر خودکار (توزین سبک)، سیستم‌هاي اندازه‌گیري دينامیک مايعات غیر از آب (نازل‌های سوخت مایع)، وزنه‌ها و متر تجاری مطابق با قوانین و مقرارت سازمان ملی استاندارد و بر اساس استانداردهای مربوطه و ارائه به موقع گزارشات و ثبت در سامانه اندازه شناسی قانونی سازمان ملی استاندارد ایران
2- شرایط عمومی
علاوه بر رعایت قوانین و مقرارت سازمان ملی استاندارد و استانداردهای ملی ایران، رعایت موارد ذیل تاکید می‌گردد:
- آزمایشگاه‌های مربوطه در زمینه سنجش و آزمون باسکول‌های وسایل نقیله جاده‌ای (توزین سنگین) براساس استاندارد به شماره 10274، دستگاه‌های توزین غیر خودکار (توزین سبک) بر اساس استاندارد ملی ایران به شماره 1-6589، سیستم‌هاي اندازه‌گیري دينامیک مايعات غیر از آب (نازل‌های سوخت مایع) بر اساس استاندارد ملی ایران به شماره 1-18470 و 2-18470، وزنه‌ها بر اساس استاندارد ملی ایران به شماره 1-7085 و متر تجاری بر اساس استاندارد ملی ایران به شماره 368 و در دامنه کاربرد ذیربط، در کشور/ استان البرز، باید دارای گواهینامه تائید صلاحیت معتبر آزمایشگاه همکار باشند.
- برای فعالیت آزمایشگاه مجری سنجش و آزمون در خارج از استان محل فعالیت، استقرار آزمایشگاه مربوطه در استان البرز و همچنین داشتن تجهیزات اضافی به ازای فعالیت در این استان ضروری می‌باشد.
3- مدارک و مستندات لازم 
- ارائه گواهینامه تائید صلاحیت معتبر آزمایشگاه در کشور / استان البرز در دامنه کاربرد ذیربط
- ارائه مدارک و مستندات مربوط به استقرار آزمایشگاه در استان البرز و همچنین مدارک مربوط به داشتن تجهیزات اضافی به همراه گواهینامه کالیبراسیون معتبر، به ازای فعالیت در این استان و در دامنه کاربرد ذیربط 

ضمنا، اداره کل استاندارد استان البرز بر اساس بررسی و تصمیم گیری مربوطه، در پذیرش یا عدم پذیرش هر یک از پیشنهادات جهت انعقاد تفاهم‌نامه ذیربط مطابق با قوانین و مقرارت سازمان ملی استاندارد مختار می باشد. همچنین نحوه تفکیک و تقسیم بندی محدوده جغرافیائی استان برای واگذاری امور مورد تصدی بر عهده این اداره کل می باشد.