متون عمومي
                                                          فرم نظرسنجی از وضعیت عملکرد سامانه های سازمان
 
 
توضیحات تکمیلی سامانه عنوان زیر خدمت عنوان خدمت
اطلاعات مورد نیازارزیابی انطباق کالاهای صادراتی و وارداتی مطابق با استانداردهای ملی و بین المللی
(10031458000)

اطلاعات مورد نیاز

 

 ارزیابی وسایل توزین در مراکز عرضه عمومی (10031459000)


 
اطلاعات مورد نیاز
 

 
تایید صلاحیت اشخاص حقیقی و حقوقی در امر نظارت بر کیفیت و آموزش
(13011456000)
 
  • تایید صلاحیت شرکتهای بازرسی(13011456101)

اطلاعات مورد نیاز
 


اطلاعات مورد نیاز
 
 
تدوین استاندارد ملی و مشارکت در استانداردهای بین المللی
(1003145500)


اطلاعات مورد نیاز


 
نظارت بر کیفیت ارائه خدمت و تولید کالا (10031457000)

 
اطلاعات مورد نیاز

  • نظارت بر کیفیت خدمات مشمول استاندارد   (10031457101)
1. تجهیزات موجود در شهربازی ها

2. دیگهای بخار
3. واحدهای انرژی بر
4. سردخانه
5. خودرو و نیرو محرکه

6. ترمینال جایگاه عرضه سوخت گاز CNG
 
7. آسانسور
رسیدگی به شکایات رسیدگی به شکایات