آخرین اخبار

پنجشنبه1401/9/3

08:04:0

41

گزارش سفر رییس سازمان ملی استاندارد ایران به ترکیه

گزارش سفر دکتر مهدی اسلام پناه، رییس سازمان ملی استاندارد ایران به ترکیه برای شرکت در هفدهمین نشست مجمع عمومی و بیست و چهارمین نشست هیات مدیره فنی موسسه استاندارد و اندازه شناسی کشورهای اسلامی (اسمیک) - 30 آبان لغایت 1 آذر 1401