ارتباط با مدیرکل
نام و نام خانوادگی سمت تلفن ایمیل سازمانی
محمد حسین طاهری مدیرکل 32867927-026        
 mh.taheri@isiri.gov.ir