فرم
لیست نظرسنجی خدمات البرز
جستجو نظرسنجی
سامانه مورد نظر جهت ثبت نظر را انتخاب کنید.
نظر شما در خصوص عملکرد سامانه (کیفیت خدمت ارائه شده توسط سامانه) چیست؟
توضیحات

نام استان نظردهندهسامانه مورد نظر جهت ثبت نظر را انتخاب کنید.نظر شما در خصوص عملکرد سامانه (کیفیت خدمت ارائه شده توسط سامانه) چیست؟توضیحات
البرز
سامانه نظارت براجرای استاندارد
خوب

البرز
سامانه جامع مرکز ملی تایید صلاحیت ایران
ضعیف
راهنمایی نا مناسب و عدم همکاری و کمک .
البرز
سامانه مدیریت بازرسی آسانسور
ضعیف
سلام، تعرفه نرخ بازرسی ادواری به روز نمیباشد، آخرین تعرفه مربوط به سال ١٣٩٩ می‌باشد. بعنوان یک شخص حقیقی نمیدانم با چه نرخی بازرسی انجام خواهد شد.
البرز
سامانه جامع مرکز ملی تایید صلاحیت ایران
ضعیف

البرز
سامانه جامع مرکز ملی تایید صلاحیت ایران
ضعیف

123>>>