فرم
لیست نظرسنجی خدمات البرز
جستجو نظرسنجی
سامانه مورد نظر جهت ثبت نظر را انتخاب کنید.
نظر شما در خصوص عملکرد سامانه (کیفیت خدمت ارائه شده توسط سامانه) چیست؟
توضیحات

نام استان نظردهندهسامانه مورد نظر جهت ثبت نظر را انتخاب کنید.نظر شما در خصوص عملکرد سامانه (کیفیت خدمت ارائه شده توسط سامانه) چیست؟توضیحات
البرز
سامانه جامع مرکز ملی تایید صلاحیت ایران
ضعیف

البرز
سامانه جامع مرکز ملی تایید صلاحیت ایران
ضعیف

البرز
سامانه نظارت براجرای استاندارد
ضعیف

البرز
سامانه صدور مجوزهای کالاهای صادراتی و وارداتی
ضعیف

البرز
سامانه جامع تدوین استاندارد ملی
خوب

123>>>