شنبه 16 فروردین 1399
                                                                                                                                                                                                             
                                                          بیانیه حفظ حریم شخصی
                                                                                                           
                                                           بیانیه توافق سطح خدمت