اداره اندازه شناسی، اوزان و مقیاسها استان البرز
 
 سوالات متداول                                                                                          

شناسنامه خدمت
واحد سازمانی ارائه خدمت:اداره اندازه شناسی، اوزان و مقیاسها استان البرز
نام مسئول ارائه خدمت: هادی گودرزوند رئیس اداره اندازه شناسی، اوزان و مقیاسها استان البرز

رویه ارائه شکایت                                                                          
 
هزینه های دریافت خدمت و نحوه محاسبه و محل پرداخت:
تعرفه های آسانسور
 
قوانین و مقررات و آئین نامه های مربوطه:                                                           

مستندات و مدارک مورد نیاز برای دریافت خدمت:               

مراحل گردش کار:
نمودار نظارت بر عملکرد باسکولهای ثابت همکف
نمودار نظارت بر عملکرد نازل های سوخت مایع
نمودار پلمپ گذاری
فلوچارت فرایند صدور گواهی تاییدیه تجهیزات شهربازی
فلوچارت مراحل دریافت گواهینامه و تاییدیه آسانسور
فلوچارت درخواست تجهیز و بهره برداری تجهیزات شهربازی
فلوچارت فرایند درخواست بازرسی
فلوچارت ثبت نام شرکتهای فروشنده و بازرسی


اپلیکیشن موبایل:
شما می توانید با استفاده از اپلیکشن موبایل طراحی شده نسبت به ثبت نتیجه در اوزان سنگین و ثبت نتایج باسکول اقدام نمایید این اپلیکشن برای گوشی هایی با سیستم عام اندروید مناسب می باشد و برای بازرسان فعال در زمینه اوزان سنگین برای ثبت نتیجه قابل استفاده می باشد 
 
                                                            

32867906-32867907-32867909-026  داخلی 137