آموزش استاندارد سازي برون سازماني
                                                                                                        آموزش استاندارد سازي برون سازماني
 
عنوان خدمت:  آموزش استاندارد سازي برون سازماني شناسه خدمت:  18051941100
نوع خدمت:        
خدمت به شهروندان (G2C) خدمت به کسب و کار(G2B) خدمت به دیگردستگاه های دولتی(G2G) 
  ماهیت خدمت:  الکترونیکی                                                آدرس سامانه: www.albqctr.com                                          تعدادبار مراجعه حضوری: ندارد
                                                                                               https://tr.inso.gov.ir
                                                                                              https://isom.inso.gov.ir             
شرح خدمت:
یکی از خدمات آموزشی اداره کل استاندارد البرز آموزش استانداردسازی برون سازمانی می باشد که این آموزشها بصورت کارگاهی، سمینار و مجازی بصورت تخصصی و عمومی سالیانه از طریق مراکز آموزشی همکار و سامانه ایده انجام می شود
ذینفعان:
کلیه افراد جامعه، دانشجویان و اساتید، مدیران کنترل کیفیت، کارشناسان استاندارد، کارکنان دولت و . . .

 جزئیات خدمت:
شناستامه خدمت
 
جزئیات خدمت در سامانه ملی خدمات دولت                   
واحد سازمانی ارائه خدمت : 
اداره آموزش و ترويج استاندارد استان البرز 
 رییس اداره آموزش و ترويج استاندارد استان البرز
ایمیل:  @inso.gov.ir
تلفن: 32607000-026  داخلی  210                            
   ساعات ارائه خدمت: ساعات اداري - 7:30 تا 14:30
   پنج شنبه ها 7:30 تا 13:30
 FAQ:
  سوالات متداول  

 
  رویه ارائه شکایت:   
سامانه رسيدگي به شكايات سازمان ملي استاندارد      
فرم نظرسنجی از وضعیت عملکرد سامانه های سازمان 
نظرسنجی در ارتباط با کیفیت خدمات ارائه شده
                                                           
هزینه های دریافت خدمت و نحوه محاسبه و محل پرداخت: ندارد
نظرسنجی:
فرم نظرسنجی از وضعیت عملکرد سامانه های سازمان
 
نظرسنجی در ارتباط با کیفیت خدمات ارائه شده
لیست نظرسنجی خدمات البرز
SLA:
بیانیه توافق سطح خدمت
  مدت زمان دریافت خدمت: در طی سال انجام می پذیرد.                              مراحل گردش کار:  
فرایند اجرای آموزش های برون سازمانی
قوانین و مقررات و آئین نامه های مربوطه:
قوانین و مقررات 
مستندات و مدارک مورد نیاز برای دریافت خدمت: 
 
دوره های آموزشی برگزار شده:
   دوره مشارکت در تدوین استانداردها