آموزش كارشناسان استاندارد
                                                                                                                آموزش کارشناسان استاندارد
 
عنوان خدمت:   آموزش کارشناسان استاندارد شناسه خدمت:  18051941101
نوع خدمت:        
خدمت به شهروندان (G2C) خدمت به کسب و کار(G2B) خدمت به دیگردستگاه های دولتی(G2G) 
  ماهیت خدمت:                                                                 آدرس سامانه:                                                         تعدادبار مراجعه حضوری
شرح خدمت:
ارائه خدمات مربوط به تایید صلاحیت و آموزش کارشناسان استاندارد  در اداره آموزش انجام می شود متقاضی تایید صلاحیت از طریق  پرتال اداره کل، درخواست خود را ثبت نموده و پس از بررسی مدارک و مستندات و تطابق رشته ، درخواست متقاضی به همراه مدارک به دفتر آموزش و ترویج سازمان ملی ارسال می گردد و پس از برگزاری کمیته تخصصی پروانه صادر می گردد.بر اساس آیین نامه و دستور العمل نحوه انتخاب کارشناسان رسمی استاندارد بشماره مدرک - روش  نحوه انتخاب کارشناسان استاندارد 143/244/ر مورخ 1395/08/24- جدول مقررات رشته هاي تخصصی پروانه کارشناسی استاندارد حقیقی انجام شود. تمدید پروانه کارشناسی  آنها منوط به گذراندن دوره هاي آموزشی مربـوط ( بـه طور متوسط سالانه حداقل شانزده ساعت) و درخواست تمدید یک ماه قبل از اتمام اعتبار سه ساله پروانه می باشد. کلیه اقدامات فوق براساس قانون سازمان ملی استاندارد ،ضوابط و روش های اجرایی و دستورالعمل های جاری در سازمان ملی استاندارد انجام می پذیرد.
ذینفعان :
کارشناسان رسمی استاندارد

 جزئیات خدمت:
شناستامه خدمت
 
جزئیات خدمت در سامانه ملی خدمات دولت                   
واحد سازمانی ارائه خدمت : 
اداره آموزش و ترويج استاندارد استان البرز 
رییس اداره آموزش و ترويج استاندارد استان البرز
ایمیل:  @inso.gov.ir
تلفن: 32607000-026  داخلی  210      
                          
   ساعات ارائه خدمت: ساعات اداري - 7:30 تا 14:30
   پنج شنبه ها 7:30 تا 13:30
 FAQ:
  سوالات متداول  

 
  رویه ارائه شکایت:   
سامانه رسيدگي به شكايات سازمان ملي استاندارد      
فرم نظرسنجی از وضعیت عملکرد سامانه های سازمان 
نظرسنجی در ارتباط با کیفیت خدمات ارائه شده
                                                           
هزینه های دریافت خدمت و نحوه محاسبه و محل پرداخت: 
نظرسنجی:
فرم نظرسنجی از وضعیت عملکرد سامانه های سازمان
 
نظرسنجی در ارتباط با کیفیت خدمات ارائه شده
لیست نظرسنجی خدمات البرز
SLA:
بیانیه توافق سطح خدمت
  مدت زمان دریافت خدمت:                            مراحل گردش کار:  
فلوچارت کارشناسان استاندارد- فرمت سازمان ملی
فلوچارت تمدید پروانه کارشناس استاندارد
فلوچارت صدور پروانه کارشناس رسمی استاندارد
قوانین و مقررات و آئین نامه های مربوطه:
 قوانین و مقررات 
تایید صلاحیت کارشناسان استاندارد
مستندات و مدارک مورد نیاز برای دریافت خدمت: 
کارمزذ کارشناسان استاندارد 1402