تایید صلاحیت کارشناسان استاندارد
چهارشنبه 25 خرداد 1401                                                                               تایید صلاحیت کارشناسان استاندارد
 
عنوان خدمت:  تایید صلاحیت کارشناسان استاندارد شناسه خدمت:    13011456104
نوع خدمت:        
خدمت به شهروندان (G2C) خدمت به کسب و کار(G2B) خدمت به دیگردستگاه های دولتی(G2G) 
  ماهیت خدمت:  حضوری                                               آدرس سامانه:                           تعدادبار مراجعه حضوری:
شرح خدمت:
ارائه خدمات مربوط به تایید صلاحیت و آموزش کارشناسان استاندارد  در اداره آموزش انجام می شود متقاضی تایید صلاحیت از طریق  پرتال اداره کل، درخواست خود را ثبت نموده و پس از بررسی مدارک و مستندات و تطابق رشته ، درخواست متقاضی به همراه مدارک به دفتر آموزش و ترویج سازمان ملی ارسال می گردد و پس از برگزاری کمیته تخصصی پروانه صادر می گردد.بر اساس آیین نامه و دستور العمل نحوه انتخابکارشناسان رسمی استاندارد بشماره مدرک - روش  نحوه انتخاب کارشناسان استاندارد 143/244/ر مورخ 1395/08/24- جدول مقررات رشته هاي تخصصی پروانه کارشناسی استاندارد حقیقی انجام شود. تمدید پروانه کارشناسی  آنها منوط به گذراندن دوره هاي آموزشی مربـوط ( بـه طور متوسط سالانه حداقل شانزده ساعت) و درخواست تمدید یک ماه قبل از اتمام اعتبار سه ساله پروانه می باشد. کلیه اقدامات فوق براساس قانون سازمان ملی استاندارد ،ضوابط و روش های اجرایی و دستورالعمل های جاری در سازمان ملی استاندارد انجام می پذیرد.
ذینفعان :
کارشناسان رسمی استاندارد

 
 جزئیات خدمت:
 شناستامه خدمت

جزئيات خدمت در سامانه ملي خدمات دولت 
واحد سازمانی ارائه خدمت : 
اداره آموزش و ترويج استاندارد استان البرز 
   رییس  اداره آموزش و ترويج استاندارد استان البرز     
ایمیل:  @inso.gov.ir
تلفن: 32607000-026  داخلی  210          
   ساعات ارائه خدمت: 
ساعات اداري - 7:30 تا 14:30
   پنج شنبه ها 7:30 تا 13:30
 FAQ:
  سوالات متداول
 
  رویه ارائه شکایت:   
سامانه رسيدگي به شكايات سازمان ملي استاندارد       

 
هزینه های دریافت خدمت و نحوه محاسبه و محل پرداخت:
کارمزذ کارشناسان استاندارد 1403
 
نظرسنجی:
فرم نظرسنجی از وضعیت عملکرد سامانه های سازمان
 
نظرسنجی در ارتباط با کیفیت خدمات ارائه شده
لیست نظرسنجی خدمات البرز
SLA:
بیانیه توافق سطح خدمت 
  مدت زمان دریافت خدمت: سه ماه    مراحل گردش کار:  
فلوچارت کارشناسان استاندارد- فرمت سازمان ملی
فلوچارت تمدید پروانه کارشناس استاندارد
فلوچارت صدور پروانه کارشناس رسمی استاندارد
قوانین و مقررات و آئین نامه های مربوطه:
 قوانین و مقررات 
تایید صلاحیت کارشناسان استاندارد

روش اجرایی-فرآیند انتخاب کارشناس رسمی استاندارد
دوره های آموزشی عمومی پیشنهادی برای کارشناسان رسمی
منابع آزمون کارشناسان اساندارد

اعلام شرایط تمدید پروانه کارشناس رسمی استاندارد

کاربرگ تمدید پروانه کارشناس

عناوین دوره های اموزشی مصوب کارشناسان استاندارد


 
مستندات و مدارک مورد نیاز برای دریافت خدمت:
چک لیست مدارک مورد نیاز جهت تمدید پروانه کارشناس رسمی
فرم خوداظهاری کارشناسان رسمی استاندارد
کاربرگ تمدید پروانه کارشناس رسمی استاندارد- شخص حق

چک لیست مدارک مورد نیاز برای پذیرفته شدگان در آزمون سال 1402
زبان فارسي زبان فارسي