میز خدمت
                                                                                                                 فرم نظرسنجی از وضعیت عملکرد سامانه های سازمان
عنوان خدمت کد شناسه خدمت
عنوان زیر خدمت نحوه ارائه زیرخدمت لینک زیرخدمت در سامانه ملی خدمات ارائه خدمت تحت وب تلفن واحد مسئول نظرسنجی خدمات توافقنامه سطح خدمات  برنامه های کاربردی تلفن همراه راهنمای خدمت
10031455000  
تدوين استاندارد ملي و مشاركت در استانداردهاي بين المللي 10031455100 تدوين استانداردهاي ملي الکترونیکی لینک زیرخدمت در سامانه ملی خدمات اداره هماهنگي امور تدوين 
10031455101 مشاركت در تدوين استانداردهاي بين المللي(CODEX,IEC,ISO,OIML) الکترونیکی لینک زیرخدمت در سامانه ملی خدمات اداره هماهنگي امور تدوين 
13011456000
تاييد صلاحيت شركتها و كارشناسان استاندارد 13011456100 تائيد صلاحيت آزمايشگاههاي همكار استاندارد الکترونیکی لینک زیرخدمت در سامانه ملی خدمات اداره تائيد صلاحيت و سيستمهاي مديريت كيفيت
13011456101 تائيد صلاحيت شركتهاي بازرسي استاندارد الکترونیکی لینک زیرخدمت در سامانه ملی خدمات اداره تائيد صلاحيت و سيستمهاي مديريت كيفيت
13011456102 تائيد صلاحيت شركتهاي گواهي دهنده استاندارد الکترونیکی لینک زیرخدمت در سامانه ملی خدمات اداره تائيد صلاحيت و سيستمهاي مديريت كيفيت
13011456103 تائيد صلاحيت شركتهاي آموزشي همكار در حوزه استاندارد الکترونیکی لینک زیرخدمت در سامانه ملی خدمات اداره تائيد صلاحيت و سيستمهاي مديريت كيفيت
13011456104 تائيد صلاحيت كارشناسان استاندارد الکترونیکی ینک زیرخدمت در سامانه ملی خدمات اداره تائيد صلاحيت و سيستمهاي مديريت كيفيت
13011456105 تائيد صلاحيت مديران كنترل كيفيت در واحدهاي توليدي الکترونیکی لینک زیرخدمت در سامانه ملی خدمات اداره تائيد صلاحيت و سيستمهاي مديريت كيفيت
13011456106 تاييد صلاحيت شركتهاي ارائه كننده سيستمهاي مديريت زيست محيطي الکترونیکی لینک زیرخدمت در سامانه ملی خدمات اداره تائيد صلاحيت و سيستمهاي مديريت كيفيت
13011456107 تاييد صلاحيت شركتهاي ارائه كننده سيستمهاي مديريت ايمني مواد غذايي(HAASP) الکترونیکی لینک زیرخدمت در سامانه ملی خدمات اداره تائيد صلاحيت و سيستمهاي مديريت كيفيت
13011456108 تاييد صلاحيت شركتهاي ارائه كننده سيستمهاي مديريت انرژي الکترونیکی لینک زیرخدمت در سامانه ملی خدمات اداره تائيد صلاحيت و سيستمهاي مديريت كيفيت
10031457000
نظارت بر كيفيت ارائه خدمت و توليد كالا 10031457100 صدور و تمديد پروانه هاي كاربرد علامت استاندارد كالاهاي توليد داخل مشمول استاندارد الکترونیکی لینک زیرخدمت در سامانه ملی خدمات اداره نظارت بر اجراي استاندارد
10031457102 تعليق پروانه هاي كاربرد علامت استاندارد كالاهاي توليد داخل مشمول استاندارد الکترونیکی لینک زیرخدمت در سامانه ملی خدمات اداره نظارت بر اجراي استاندارد
10031457103 نظارت بر كيفيت كالاهاي توليد داخل الکترونیکی لینک زیرخدمت در سامانه ملی خدمات اداره نظارت بر اجراي استاندارد
10031457104 نظارت بر ايمني آسانسور الکترونیکی لینک زیرخدمت در سامانه ملی خدمات اداره اندازه شناسی، اوزان و مقیاسها
10031457105 نظارت بر كيفيت تجهيزات موجود در شهر بازي ها الکترونیکی لینک زیرخدمت در سامانه ملی خدمات اداره اندازه شناسی، اوزان و مقیاسها
10031457106 نظارت بر كيفيت ديگ هاي بخار الکترونیکی لینک زیرخدمت در سامانه ملی خدمات اداره اندازه شناسی، اوزان و مقیاسها
10031457107 نظارت بر كيفيت خدمات ترمينال عرضه سوخت گاز طبيعي CNG الکترونیکی لینک زیرخدمت در سامانه ملی خدمات اداره اندازه شناسی، اوزان و مقیاسها
10031457108 نظارت بر كيفيت خدمات واحدهاي انرژي الکترونیکی لینک زیرخدمت در سامانه ملی خدمات اداره نظارت بر اجراي استاندارد
10031457110 نظارت بر كيفيت خودرو و نيرومحركه الکترونیکی لینک زیرخدمت در سامانه ملی خدمات اداره نظارت بر اجراي استاندارد
10031457111 صدور گواهينامه هاي اظهاريه انطباق با استاندارد الکترونیکی لینک زیرخدمت در سامانه ملی خدمات اداره نظارت بر اجراي استاندارد
10031457112 صدور پروانه هاي كاربرد نشان حلال الکترونیکی لینک زیرخدمت در سامانه ملی خدمات اداره نظارت بر اجراي استاندارد
13011458000
ارزيابي انطباق كالاهاي صادراتي و وارداتي مطابق با استانداردهاي ملي و بين المللي 13011458100 صدور مجوز كالاهاي صادراتي و وارداتي مشمول استاندارد اجباري ( ارزيابي كيفي كالاهاي صادراتي و وارداتي مطابق با استانداردهاي ملي و بين المللي ) لینک زیرخدمت در سامانه ملی خدمات اداره ارزیابی کیفیت کالاهای صادراتی و وارداتی
13011458101 تعيين ماهيت كالاهاي وارده / صادره اظهار شده ( ارزيابي و اعلام ماهيت كالا وارده / صادره ) لینک زیرخدمت در سامانه ملی خدمات اداره ارزیابی کیفیت کالاهای صادراتی و وارداتی
13031458102 صدور كد استاندارد فرآورده هاي نفتي لینک زیرخدمت در سامانه ملی خدمات اداره ارزیابی کیفیت کالاهای صادراتی و وارداتی
13011458103 صدور تاييديه هاي نوعي استاندارد (خودرو، موتورسيكلت، تراكتور، باتري، لاستيك و تبلت وارداتي ) لینک زیرخدمت در سامانه ملی خدمات اداره ارزیابی کیفیت کالاهای صادراتی و وارداتی
13011458104 صدور گواهي ثبت كالا ، برند و صادر كننده برتر لینک زیرخدمت در سامانه ملی خدمات اداره ارزیابی کیفیت کالاهای صادراتی و وارداتی
10031459000
ارزيابي وسايل توزين در مراكز عرضه عمومي 10031459100 نظارت بر عملكرد وسايل توزين سنگين ( باسكول همكف جاده اي ) لینک زیرخدمت در سامانه ملی خدمات اداره اندازه شناسی، اوزان و مقیاسها
10031459101 علامت گذاري وسايل توزين و سنجش لینک زیرخدمت در سامانه ملی خدمات اداره اندازه شناسی، اوزان و مقیاسها
10031459102 ارائه گواهي اندازه شناسي نازل هاي جايگاه هاي عرضه سوخت مايع لینک زیرخدمت در سامانه ملی خدمات اداره اندازه شناسی، اوزان و مقیاسها
10031459103 نظارت بر ساير وسايل توزين و سنجش ( سبك ) لینک زیرخدمت در سامانه ملی خدمات اداره اندازه شناسی، اوزان و مقیاسها
10031459104 صدور گواهينامه كاليبراسيون لینک زیرخدمت در سامانه ملی خدمات اداره اندازه شناسی، اوزان و مقیاسها
10031459105 نظارت بر تصويب نمونه نوعي باسكول لینک زیرخدمت در سامانه ملی خدمات اداره اندازه شناسی، اوزان و مقیاسها
10031940000 ترويج و فرهنگ سازي استاندارد      لینک زیرخدمت در سامانه ملی خدمات روابط عمومی
18051941000
آموزش استاندارد سازي 18051941100 آموزش استاندارد سازي برون سازماني لینک زیرخدمت در سامانه ملی خدمات اداره امور آموزش و ترويج استاندارد 
18051941101 آموزش كارشناسان استاندارد لینک زیرخدمت در سامانه ملی خدمات اداره امور آموزش و ترويج استاندارد
18051941102 آموزش مسئولين كنترل كيفيت لینک زیرخدمت در سامانه ملی خدمات اداره امور آموزش و ترويج استاندارد