social media inso.gov.ir-شبکه_های_اجتماعی_سازمان_ملی_استاندارد
شنبه 19 فروردین 1396


1-خانواده استاندارد،شکوفایی اقتصادی و رفاه ملی را از آرمان های بلند خود می داند.
2-خانواده استاندارد ،کلیه واحد های تولیدی و خدماتی را عضو خانواده خود می داند و برای اینکه تولیدات خود را منطبق بر استاندارد سامان دهد،از هیچ تلاشی فروگذار نمی کند.
3-واحد تولیدی که بدون استاندارد تولید کند،برای خانواده بزرگ استاندارد قابل تحمل نیست.
4-انجمن های کنترل کیفیت،آزمایشگاه های همکار ،شرکت های بازرسی کالا و بازرسی فنی و کارشناسان استاندارد از اعضاء فعال خانواده بزرگ استاندارد محسوب می شوند.
5-دفاع از استاندارد کالاهای با کیفیت و دفاع از حقوق مصرف کنندگان را از وظایف شرعی و قانونی خود می دانیم.
6-خانواده استانداردالبرز خود را جزیی از خانواده بزرگ استاندارد ایران دانسته و تلاش می کند تا از دانش و تجربیات آنها حداکثر استفاده را به عمل آورد.
7-خانواده استاندارد البرز خود را مدیون جامعه ملی استاندارد می داند و بنابراین مشارکت در تدوین استانداردهای ملی و بین المللی که استان البرز در آنها مزیت نسبی دارد،از وظایف پراهمیت خود قلمداد می کند.
8-برای موفقیت در انجام ماموریت های این خانواده بزرگ حاکمیتی ،دعوت به همکاری و مشورت با صاحب نظران،متخصصان و نخبگان در صنعت،خدمات،بازرگانی و دانشگاه ،یک اصل است.
9-خلاقیت،کارآفرینی ،پایبندی به اصول علمی و فنی، مشی کلیه کارکنان و مدیران اداره کل است.
10-صداقت،درستکاری و خدمت بی منت از ارزش های کلیدی برای کلیه اعضاء خانواده بزرگ استاندارد در سطح استان است.
11-مدیران،کارشناسان و کارکنان استاندارد،در قبال ارتقاء کیفیت کالاهای تولید ملی و ساخت داخل،خود را متعهد و مسئول می دانند.