social media inso.gov.ir-شبکه_های_اجتماعی_سازمان_ملی_استاندارد

رویدادهای مهم

بيشتر

سه‌شنبه1401/2/20

14:23:4

695

اهمیت نشان استاندارد و حفظ و صیانت از مندرجات برچسب مواد غذایی

با عنایت به مکاتبات قبلی در رابطه با اهمیت نشان استاندارد و درج کلیه بندهای  بندهای نشانه گذاری برابر  مفاد بند نشانه گذاری در استانداردهای ملی مربوطه ، فرم های آزمون مندرج در سامانه نظارت بر اجرای استاندارد ؛ مقتضی است با توجه  نکات زیر نسبت به اصلاح و حفظ و صیانت از مندرجات برچسب مواد غذایی اقدام نمایید.

1- انطباق ابعاد علامت استاندارد با دستور العمل مذکور
2- درج علامت استاندارد بایستی در محل قابل رویت باشد (در محل دوخت بسته بندی و یا لایه های داخلی بسته بندی مورد پذیرش نمی باشد)
3- علامت استاندارد و کد ده رقمی درج شده بر روی محصول باید دارای اندازه مناسب و خوانا بوده و هم چنین متناسب با افزایش ابعاد بسته بندی سایز علامت می بایست افزایش یابد. 
4- اندازه علامت استاندارد با افزایش ابعاد بسته بندی باید بزرگتر شود. 
5- درج نام و نوع فرآورده مطابق با استاندارد ملی بصورت مشخص، خوانا، فونت یکسان و بزرگتر از برند تجاری و سایر مشخصات اسمی اظهار شده باشد.
6- نوشتن نوع کاربرد فرآورده غذایی بر روی برچسب و انطباق آن با استاندارد ملی مربوط تنها در صورتی که در استاندارد ملی ایران مربوط، نوع کاربرد برای فراورده تعریف شده باشد، درج آن در برچسب فرآورده غذایی الزامی می باشد. بعنوان مثال در خصوص روغن های خوراکی درج نوع کاربرد مصارف خانوار یا مصارف صنف و صنعت طبق استاندارد های ملی مربوط الزامی می باشد.

7- مطابق با ماده 47 قانون تقویت و توسعه نظام استاندارد مسئولیت حفظ و ارتقای مستمر سطح استاندارد کالا و خدمات، به عهده تولید کننده می باشد. براین اساس و به منظور قابلیت ردیابی و کاهش جعل فرآورده ها تدابیری نظیر بهره گیری از فناوری های روز ( هولوگرام،  کد QR: Quick Response و ...) در برچسب فرآورده های غذایی به کار گرفته شود