social media inso.gov.ir-شبکه_های_اجتماعی_سازمان_ملی_استاندارد

رویدادهای مهم

بيشتر

شنبه1401/4/11

14:42:2

714

اطلاعیه تمدید فرآیند واحد های نمونه سال 1401

 به اطلاع مي رساند با توجه به تمديد مهلت ثبت نام واحدهاي توليدي جهت شركت در فرآیند انتخاب واحدهای نمونه، متقاضیان صرفا در تاريخ هاي 12 و 13 تير ماه سال 1401 امكان ثبت درخواست در سامانه نظارت براجراي استاندارد را دارند لذا به درخواست هایی که بعد از تاریخ های مذکور در سامانه ثبت گردد ترتیب اثر داده نخواهد شد.